Го­во­ри­ли срп­ски да се бо­ље раз­у­ме­ју

Објављено: 26.05.2024.год.
Фото: Википедија

Ви­јет­нам се у то вре­ме звао Анам, па су Ана­ми­ти, као ла­ка пе­ша­ди­ја, ти­ра­ље­ри, чи­ни­ли део са­ве­знич­ких сна­га


Као део фран­цу­ских ко­ло­ни­јал­них сна­га, Ви­јет­нам­ци су се за­јед­но са Ср­би­ма бо­ри­ли на Со­лун­ском фрон­ту. Ви­јет­нам се у то вре­ме звао Анам, па су Ана­ми­ти, као ла­ка пе­ша­ди­ја, ти­ра­ље­ри, чи­ни­ли део са­ве­знич­ких сна­га ко­ји су про­би­ја­ли аустро­у­гар­ско-не­мач­ко-бу­гар­ски бе­дем од 1916. до 1918. го­ди­не. На те да­не оста­ла су при­бе­ле­же­на се­ћа­ња вој­ни­ка из фран­цу­ске бол­ни­це, у Си­ди-Аб­да­ла­ху крај Би­зер­те.


Ула­зе­ћи у је­дан од пе­де­сет па­ви­љо­на, при­чао је Алек­сан­дар Та­дић, и сам сме­штен у бол­ни­ци, ад­ми­рал Ге­прат на­и­шао је на бол­ни­ча­ра Ана­ми­та, ко­ји у бе­лој уни­фор­ми ста­де мир­но и по­здра­ви га: „Па ка­ко је, Ана­ми­те?”, упи­та га, а овај од­го­во­ри: „Том­бро, мон ами­рал.” Не раз­у­мев­ши, Ге­прат по­но­ви пи­та­ње и до­би исти од­го­вор: „Том­бро, том­бро”, на шта се обра­ти управ­ни­ку бол­ни­це у прат­њи, пу­ков­ни­ку Ми­хе­лу, ре­чи­ма да је из­не­на­ђен да бол­ни­чар Ана­мит го­во­ри срп­ски. „Да, го­спо­ди­не ад­ми­ра­ле, сви Ана­ми­ти без из­у­зет­ка спо­ра­зу­ме­ва­ју се са бол­ни­ча­ри­ма Фран­цу­зи­ма ис­кљу­чи­во на срп­ском је­зи­ку. И јед­ни и дру­ги зна­ју са­мо огра­ни­чен број срп­ских ре­чи, али ипак до­вољ­но да се мо­гу ле­по раз­у­ме­ти.”

„Па до­бро, је­сте ли раз­ми­шља­ли о то­ме ка­ко је до­шло до то­га да се они спо­ра­зу­ме­ва­ју на тре­ћем је­зи­ку, пот­пу­но стра­ном и за јед­не и за дру­ге?”, упи­та ад­ми­ра­ла Ми­хе­лу, на шта му пу­ков­ник сле­гав­ши ра­ме­ни­ма од­го­во­ри да им „из­гле­да срп­ски је­зик пру­жа бо­ље мо­гућ­но­сти да на­ђу за­јед­нич­ки је­зик. Ге­прат ни­је од­у­ста­јао. „На­про­тив”, то је и за нас и за Ана­ми­те вр­ло, вр­ло те­жак је­зик, али тре­ба да зна­те да је ов­де реч о на­ро­чи­тој сим­па­ти­ји, на­кло­но­сти, по­што­ва­њу, ко­је обе стра­не га­је пре­ма Ср­би­ма”, при­бе­ле­же­но је у књи­зи „Гол­го­та и Вас­крс Ср­би­је 1916–1918” се­ћа­ње вој­ни­ка Алек­сан­дра Та­ди­ћа, ко­ји је пре­при­чао још је­дан до­га­ђај из фран­цу­ске мор­на­рич­ке бол­ни­це.

У Си­ди-Аб­да­ла­ху не­го­ва­ни су пре­те­жно срп­ски вој­ни­ци, али је ту исто­вре­ме­но би­ло и са­би­ра­ли­ште са­ве­знич­ких рат­ни­ка са Со­лун­ског фрон­та, као и оних ко­ји су пре­тр­пе­ли бро­до­ло­ме од под­мор­нич­ких ак­ци­ја у Сре­до­зем­ном мо­ру. Та­ко је бол­ни­ци увек по­ред Ср­ба би­ло и Ту­ни­ша­на, Ал­жи­ра­ца, Ма­ро­ка­на­ца, Се­не­га­ла­ца, Су­да­на­ца, Ана­ми­та, Ин­ду­са и дру­гих. Јед­ног је­се­њег да­на 1918, при­по­ве­да Та­дић, тор­пе­до­ван је у Сре­до­зе­мљу фран­цу­ски брод „Сан­та Ана”, ко­ји је од Тон­кин­шког за­ли­ва до Со­лу­на при­ку­пљао рат­ни­ке са бо­ло­ва­ња и од­су­ства са Со­лун­ског фрон­та. На бро­ду их је би­ло 900, од ко­јих је спа­се­но бли­зу 800 и упу­ће­но на ле­че­ње у бол­ни­цу Си­ди-Аб­да­лах. По­сле не­ко­ли­ко да­на ле­че­ња и од­мо­ра, то­пао сун­чан дан бро­до­лом­ци су ко­ри­сти­ли да про­ше­та­ју огром­ним бол­нич­ким пар­ком за­са­ђе­ним пал­ма­ма и ма­сли­на­ма. По клу­па­ма и тра­ви по­се­да­ли би вој­ни­ци ра­зних бо­ја ко­же, раз­ли­чи­тих на­род­но­сти и за­ни­ма­ња, а вре­ме пре­кра­ћи­ва­ли и игра­њем том­бо­ле.

„Пред сва­ким од њих су би­ле две или ви­ше та­бли са го­ми­ли­ца­ма ша­ре­ног па­су­ља. Ви­ка­чи бро­је­ва сме­њи­ва­ли су се по­сле сва­ке од­и­гра­не пар­ти­је, ваљ­да из пре­до­стро­жно­сти од мо­гу­ћих зло­у­по­тре­ба. За­вла­че­ћи ша­ку у ке­су, они би из­вла­чи­ли бро­је­ве и гла­сно их об­ја­вљи­ва­ли: „два­де­сет три”, „се­дам­де­сет”, „осам” и та­ко ре­дом, а из го­ми­ле би, по­вре­ме­но, не­ко до­вик­нуо: „Мућ­ни, мућ­ни!”, све док пр­ви до­бит­ник не би по­ско­чио с ме­ста и уз­вик­нуо: „До­ста! Има па­ри!” Сви ти вој­ни­ци, без об­зи­ра на то да ли су би­ли бе­ле, жу­те, мр­ке или цр­не ра­се, без об­зи­ра на то да ли су при­па­да­ли африч­ким, азиј­ским или европ­ским на­ро­ди­ма, при игра­њу том­бо­ле спо­ра­зу­ме­ва­ли су се са­мо срп­ским је­зи­ком, за­пи­сао је Алек­сан­дар Та­дић.


Дарко Николић:

Тачан број погинулих анамита на Солунском фронту није познат, али, од француског Института за упоредну стратегију сазнао сам током истраживања за наставак књиге „Гвоздени пук“ да је око 43.000 Вијетнамаца имало статус борца у Првом светском рату, а да их је страдало 1.123. То је око 2,6 одсто.

Имајући у виду да су око 2.000 војника из Анама, односно Вијетнама, били саборци наших предака који су испред Солуна гласно маштали о слободи – ако их је и тамо 2,6 одсто страдало, логика каже да је мртвих онда било 52. Међутим, не треба тек тако узимати здраво за готово ову рачуницу, јер су на Западном фронту многи Вијетнамци служили у бројним другим родовима војске, а „веома често“, како кажу у поменутом Институту, у неборбеним јединицама (санитет, возачи, инжињерија…), а у Солун су стигли само борци из Анама.

Дакле, може бити да их је за слободу Србије погинуло и више од 52, помислио сам када сам истраживао ову причу и онда погледао податке са Зејтинлика. Сви знамо колико је то гробље битно за нас, наравно, али – да ли сте знали да је тамо више сахрањених војника Француске (8.089) него Краљевине Србије (око 7.500)? А међу оним француским гробовима је „… 398 гробова тираљера анамита и Мадагаскараца…“


Извор: Политика / Дарко Николић - vidovdan.org (Ф)

Кључне речи:

(0)

Остале вести из рубрике

Занимљивости

Северна Кореја лансирала још „прљавих“ балона – Сеул

Пјонгјанг је у суботу бацио око 90 балона отпада изнад суседне престонице и околног региона

Го­во­ри­ли срп­ски да се бо­ље раз­у­ме­ју
Го­во­ри­ли срп­ски да се бо­ље раз­у­ме­ју

Ви­јет­нам се у то вре­ме звао Анам, па су Ана­ми­ти, као ла­ка пе­ша­ди­ја, ти­ра­ље­ри, чи­ни­ли део са­ве­знич­ких сна­га

2024-05-26 18:59:51

Како је СС бригада прешла на страну совјетских партизана
Како је СС бригада прешла на страну совјетских партизана

Совјетска власт није знала како да после рата поступи са казненом СС бригадом „Дружина“ која је прешла на њену страну. Тај проблем се неочекивано решио сам од себе

2024-04-09 16:15:14

Шести ловачки пук и ваздушна битка над Београдом 6. априла 1941: Икарово братство
Шести ловачки пук и ваздушна битка над Београдом 6. априла 1941: Икарово братство

„Гледао сам како са малих пољских аеродрома, на којима су били дислоцирани у Срему, полећу осамљени југословенски ловци, храбро насрћу на огромне бомбардерске формације и у пламену се сурвавају у смрт. Пред Хитлеровим насртајима, сем енглеске авијације, једино југословенска није уништена на земљи“, записао је Борислав Михајловић Михиз у својој „Аутобиографији о другима“.

2024-04-06 23:56:31

Сећања руског добровољца на рат 90-их: Нашао сам Бога у молитвама на српском језику
Сећања руског добровољца на рат 90-их: Нашао сам Бога у молитвама на српском језику

Александар Кравченко, козачки атаман, оснивач организације „Косовски фронт“ и сајта Српска.ру у интервјуу за Russia Beyond присећа се рата на територији бивше Југославије и тога како је српски народ заувек променио његов живот

2024-03-28 12:57:46

Како је совјетска војска окончала опсаду Лењинграда?
Како је совјетска војска окончала опсаду Лењинграда?

Црвена армија је више од две године покушавала да потисне непријатеља даље од града. То је постало могуће тек након победе у Курској бици и дефинитивне промене тока рата.

2024-02-10 18:09:14

Иљушин ће производити цивилну модификацију транспортног авиона Ил-76
Иљушин ће производити цивилну модификацију транспортног авиона Ил-76

Генерални директор компаније Даниил Бренерман рекао је да се сада ради на цивилној сертификацији овог авиона

2024-02-04 20:20:08

Јубилеј домаће рафинерије нафте
Јубилеј домаће рафинерије нафте

На данашњи дан пре 55 година почела прерада нафте у Панчеву

2023-12-14 14:17:48

Упознајте девојку из бајке
Упознајте девојку из бајке

Празници нам стижу, а са њима и Деда Мразове унуке Снегурочке познате по својој лепоти и даривању током новогодишњих и божићних празника, а ове године сви који желе да их упознају у Србији моћи ће то да учине на некој од Гаспром бензинских станица.

2023-12-12 19:22:42

Новоизабрани председник Аргентине прелази у јудаизам
Новоизабрани председник Аргентине прелази у јудаизам

Напомиње се да је Милеј у више наврата најављивао планове да посети Израел и премести амбасаду земље из Тел Авива у Јерусалим.

2023-11-28 16:52:13

Капетан Драган поздравио јеидницу Еспањола (https://t.me/spainrus)
Капетан Драган поздравио јеидницу Еспањола (https://t.me/spainrus)

Капетан Драган поздравио јеидницу Еспањола и њиховог ратника Косту који је био српски добровољац снајпериста у ратовима у циљу заштите српског народа и српских земаља укључујући и Кошаре.

2023-11-27 21:41:00

Јесте ли знали да су Немци од свих савезника само Хрватима поверили учешће у јуришу на Стаљинград?
Јесте ли знали да су Немци од свих савезника само Хрватима поверили учешће у јуришу на Стаљинград?

Румунске, мађарске и италијанске трупе учествовале су у великој Стаљинградској бици, али нису ушле у сам град. Оне су са крила покривале немачке ударне снаге које су јуришале у правцу Волге

2023-11-22 22:52:03

Жене почињу да раде у украјинским рудницима – Ројтерс
Жене почињу да раде у украјинским рудницима – Ројтерс

Хиљаде мушкараца рудара послато је на прве линије, остављајући само жене да попуне своје позиције, наводи новинска агенција

2023-11-22 18:31:24

Корени америчког богатства - најутицајније породице моћ су стекле незаконитом продајом опијума у Кини
Корени америчког богатства - најутицајније породице моћ су стекле незаконитом продајом опијума у Кини

Френклин Делано Рузвелт провео је 12 година у Белој кући, спасио је Сједињене Државе последица Велике депресије и земљу успешно провео кроз олујне воде Другог светског рата. Међутим, његов деда Ворен Делано, као и преци више других имућних и политички утицајних америчких породица, изградио је породично богатство неморалном и нелегалном трговином опијумом у Кини.

2023-11-21 12:09:22

Писмо Осаме Бин Ладена за САД постало вирално на ТикТок-у
Писмо Осаме Бин Ладена за САД постало вирално на ТикТок-у

Оправдања покојног џихадисте за нападе на Америку изазвала су похвале на ТикТоку усред рата између Израела и Хамаса

2023-11-17 00:50:08

Шездесет година рафинерије гаса у Елемиру
Шездесет година рафинерије гаса у Елемиру

Погон за припрему и транспорт нафте и гаса, Рафинерија гаса или Дегазолинажа Елемир, како се најчешће ово постројење компаније НИС називало кроз историју, прославља 60 година постојања.

2023-11-14 12:46:51

Украјинске избеглице у Немачкој више воле бенефиције него посао – Шпигел
Украјинске избеглице у Немачкој више воле бенефиције него посао – Шпигел

Они који живе у земљи мање су спремни да нађу посао након што су прешли на издашне накнаде

2023-11-05 13:52:55

РТ: Већина америчких војника је гојазна или има вишак килограма - истраживање
РТ: Већина америчких војника је гојазна или има вишак килограма - истраживање

Непрофитна организација Америчког пројекта безбедности упозорила је да тренутни трендови представљају „страшну претњу“ оперативности оружаних снага

2023-10-21 20:14:47

15 неочекиваних чињеница о Русији
15 неочекиваних чињеница о Русији

Најчудније, најсмешније и сасвим неочекиване чињенице о највећој земљи на свету

2023-10-15 22:06:46

Зашто је Северни морски пут толико важан за Русе?
Зашто је Северни морски пут толико важан за Русе?

Још од средњег века многи народи су маштали да открију најкраћи пут од Европе преко Северног леденог окана до Далеког истока и Кине. Руси су то спровели у дело

2023-09-28 17:17:38

Совјетски официр који није дозволио избијање Трећег светског рата
Совјетски официр који није дозволио избијање Трећег светског рата

Пре 40 година, 26. септембра 1983, цела планета је била у његовим рукама, јер је он морао да донесе паклено тешку одлуку – почети нуклеарни рат или не

2023-09-27 15:01:04

На данашњи дан, 1983. године Томас Санкара је постао председник афричке земље Буркине Фасо
На данашњи дан, 1983. године Томас Санкара је постао председник афричке земље Буркине Фасо

У свом недовршеном мандату, јер је био убијен покренуо је многе пројекте за побољшање живота у својој земљи.

2023-08-04 19:37:02

Именован водитељ Би-Би-Сија у сексуалном скандалу
Именован водитељ Би-Би-Сија у сексуалном скандалу

Хју Едвардс је оптужен да је платио тинејџеру за неприкладне слике

2023-07-13 11:40:40

Восток у дому најстаријег руског ветерана
Восток у дому најстаријег руског ветерана

Јевсеј Јаковлевич Рудински (1922) je најстарији ветеран на паради у част Дана победе

2023-05-09 15:08:53

Син портпарола Кремља дели детаље о својој служби са Вагнер групом
Син портпарола Кремља дели детаље о својој служби са Вагнер групом

Николај Песков открио је да је добио Орден за храброст за један посебан подвиг у Украјини

2023-04-23 02:23:53

rt - zanimljivosti
baner rakija desno zanimqljivosti
Руска чага
baner obzor desno - zanimljivosti

Будите у току са новим дешавањима, пријавите се на нашу листу новости: