Официр који није погазио заклетву коначно осло­бо­ђен оп­ту­жбе за ратнe злочинe у Сло­ве­ни­ји

Објављено: 06.08.2021.год.
Дра­го­мир Гру­јо­вић и род­ном Чач­ку, фото: © Гвозден Оташевић / Политика

Сло­ве­нач­ки суд уки­нио је и ре­ше­ње о при­тво­ру про­тив Гру­јо­ви­ћа, а на осно­ву пре­су­де сле­ди по­вла­че­ње две Ин­тер­по­ло­ве по­тер­ни­це про­тив офи­ци­ра


Ка­пе­тан пр­ве кла­се из Чач­ка, Дра­го­мир Гру­јо­вић (60), до­био је на кућ­ну адре­су пре­су­ду Окру­жног су­да у Но­вом Ме­сту у Сло­ве­ни­ји, ко­јом је ко­нач­но осло­бо­ђен оп­ту­жбе да је по­чи­нио кри­вич­на де­ла рат­ног зло­чи­на и по­ку­ша­ја уби­ства, по­сле по­ступ­ка ко­ји је тра­јао три де­це­ни­је. На кра­ју от­прав­ка (од­лу­ка од 10. ју­на ове го­ди­не уруче­на је ка­пе­та­ну про­шле сед­ми­це), пре­ве­де­ном у Бре­жи­ца­ма на срп­ски и по­сла­тог у Ча­чак, пред­сед­ник суд­ског ве­ћа из Но­вог Ме­ста, На­та­ли­ја Пи­цек Кинк, на­во­ди да је обра­зло­же­ње пре­су­де от­па­ло јер ни­јед­но овла­шће­но ли­це ни­је на­ја­ви­ло жал­бу, пише 
Политика.

Сло­ве­нач­ки суд уки­нио је и ре­ше­ње о при­тво­ру про­тив Гру­јо­ви­ћа, до­не­то у про­шлом ве­ку, а на осно­ву пре­су­де сле­ди по­вла­че­ње две Ин­тер­по­ло­ве по­тер­ни­це про­тив офи­ци­ра Вој­ске Ср­би­је, рас­пи­са­не на осно­ву зах­те­ва пра­во­су­ђа Сло­ве­ни­је.

То­ком по­туп­ка, Гру­јо­вић је са­слу­шан у Оде­ље­њу за рат­не зло­чи­не Ви­шег су­да у Бе­о­гра­ду, а пре­ко бра­ни­ла­ца и лич­но пи­сме­ни­ма одго­ва­рао су­ду у Но­вом Ме­сту, али се ни­јед­ном ни­је по­ја­вио на суђењи­ма јер би ина­че био ухап­шен чим на­пу­сти те­ри­то­ри­ју Србије. Бра­ни­ли су га адво­ка­ти Бо­рут Шкерљ из Но­вог Ме­ста и Све­то­зар Ж. Па­вло­вић из Бе­о­гра­да.

У по­след­њој, осло­ба­ђа­ју­ћој пре­су­ди, сто­ји да се од­би­ја оп­ту­жба тужи­ла­штва у Но­вом Ме­сту да је ју­на 1991, слу­жбу­ју­ћи као подофицир ЈНА у обли­жњем скла­ди­шту Мо­кро­ног, учи­нио рат­ни зло­чин та­ко што је, као за­по­вед­ник скла­ди­шта ЈНА у Пу­шћа­ви код Мо­кро­но­га, где је чу­ва­но 7,2 ми­ли­о­на ли­та­ра го­ри­ва, за­стра­ши­вао ци­вил­но ста­нов­ни­штво.

По­сле из­би­ја­ња ору­жа­ног су­ко­ба Те­ри­то­ри­јал­не од­бра­не Сло­ве­ни­је и ЈНА, 29. ју­на 1991. и на­ред­них да­на у лич­ним кон­так­ти­ма и по теле­фо­ну и пи­са­ној фор­ми, про­гла­ша­вао да ће ди­ћи у ва­здух склади­ште чи­ме је „про­у­зро­ко­вао пре­стра­ше­ност 500, 600 становни­ка у об­ли­жљим се­ли­ма Пу­шћа­ва, Хра­сто­ви­ца, Мост, Марти­ња вас и Бру­на вас, ко­ји су се од­се­ли­ли на не­ко­ли­ко да­на. Ме­ђу­тим, ту­жи­ла­штво из Но­вог Ме­ста је у за­вр­шни­ци глав­ног претре­са од­у­ста­ло од овог те­ре­ће­ња Гру­јо­ви­ћа.

Дру­го де­ло те­ре­ти­ло је овог ју­на­ка да је 29. ју­на 1991. на удаљености од пет ме­та­ра два пу­та из пи­што­ља пу­цао у команданта скла­ди­шта сло­ве­нач­ког ка­пе­та­на Бра­ни­ми­ра Фур­ла­на, те га по­го­дио са­мо јед­ним хи­цем у де­сну пре­по­ну, али без по­вре­де жи­вот­но ва­жних су­до­ва или жи­ва­ца, чи­ме би по­чи­нио по­ку­шај убиства. Де­ло је, ако је по­чи­ње­но, за­ста­ре­ва­ло ју­на ове го­ди­не, дакле по­сле три де­це­ни­је.

Гру­јо­вић је та­да пре­у­зео ко­ман­ду над скла­ди­штем, са­чу­вао имовину и 35 вој­ни­ка вер­них Ју­го­сло­вен­ској ар­ми­ји, и сви су се безбед­но по­ву­кли у Ср­би­ју, мр­твих ни­је би­ло. У то­ку ове бло­ка­де Мо­кро­но­га пред­сед­ник Сло­ве­ни­је Ми­лан Ку­чан ну­дио је те­ле­фо­ном Гру­јо­ви­ћу 500.000 ма­ра­ка да се мир­но по­ву­че и пре­да скла­ди­ште, што је Ча­ча­нин од­био.

Гвозден Отаешвић, Политика

Кључне речи:

(0)

Остале вести из рубрике

Друштво

Украјинска амбасада у Србији протестовала јер је девојчица из Луганска учествовала на ликовном конкурсу „Чаробни свет бајке“

Кијев, који је протестовао после победе девојчице из Луганске Народне Републике (ЛНР) на такмичењу у цртању...

НИС-ова хуманост на делу: Донације воде „Јазак” здравственим установама у Републици Србији
НИС-ова хуманост на делу: Донације воде „Јазак” здравственим установама у Републици Србији

Свесна значаја пружања подршке у наставку борбе против пандемије изазване корона вирусом, као и бриге о...

2021-12-02 16:13:43

Нема померања термина зимског школског распуста
Нема померања термина зимског школског распуста

  Члан Кризног штаба за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19 и министар за рад, запошљавање,...

2021-12-01 18:29:02

Патријарх Порфирије: Апелујем на све, да чувамо једни друге, а не да се бијемо
Патријарх Порфирије: Апелујем на све, да чувамо једни друге, а не да се бијемо

Патријарх Порфирије је саопштио да је са тугом пратио физичке сукобе који су избили током блокада путева у Србији и апеловао на све да чувају једни друге. Саошптење преносимо у целости.

2021-11-28 19:11:55

Патријарх Порфирије пожелио срећан почетак Божићног поста
Патријарх Порфирије пожелио срећан почетак Божићног поста

Његова светост патријарх српски Порфирије пожелио је православним верницима срећан и благословен почетак Божићног поста, напоменувши да пост није само уздржање од хране и пића, већ на првом месту изграђивање мира, љубави и врлине у себи.

2021-11-28 15:35:42

За прворођено дете од 1. јануара држава даје 300.000 динара
За прворођено дете од 1. јануара држава даје 300.000 динара

Председник Србије Александар Вучић представио је данас нове демографске мере, међу којима је прва повећање финансијске...

2021-11-24 10:56:11

Трибина о увођењу обавезног војног рока: Нема дилеме да је редовно служење војног рока нешто што треба да се врати
Трибина о увођењу обавезног војног рока: Нема дилеме да је редовно служење војног рока нешто што треба да се врати

Студентски парламент Правног факултета организовао је трибину на тему „Увођење обавезног служења војног рока“, на којој је говорила помоћник министра одбране за људске ресурсе Катарина Томашевић.

2021-11-24 07:15:27

РТ: Немци ће до краја зиме бити „вакцинисани, излечени или мртви“ – немачки министар здравља
РТ: Немци ће до краја зиме бити „вакцинисани, излечени или мртви“ – немачки министар здравља

Немачки министар здравља Јенс Шпан рекао је да ће сви бити вакцинисани или подлећи коронавирусу у...

2021-11-22 12:36:34

Српска војска ушла у Бањалуку - 103 годинe од ослобођења
Српска војска ушла у Бањалуку - 103 годинe од ослобођења

\"Живела Српска војска, живио краљ Петар Ослободилац\"

2021-11-21 10:04:16

РТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара и затварање целе земље од понедељка
РТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара и затварање целе земље од понедељка

Аустрија ће у понедељак увести потпуну 10-дневну блокаду земље у покушају да се избори са новим...

2021-11-19 10:27:41

„Ако се наставе негативни трендови, у Србији ће 2050. године живети нешто више од четири милиона становника”
„Ако се наставе негативни трендови, у Србији ће 2050. године живети нешто више од четири милиона становника”

Министар за бригу о породици и демографију Ратко Дмитровић изјавио је да подаци показују да данас...

2021-11-18 11:53:18

Фудбалери Србије поклањају милион евра за лечење деце
Фудбалери Србије поклањају милион евра за лечење деце

Фудбалери Србије одлучили су да милион евра премије коју им је председник Александар Вучић обећао за...

2021-11-17 10:42:28

Беседа патријарха Порфирија на слави Града Новог Сада
Беседа патријарха Порфирија на слави Града Новог Сада

У име Оца и Сина и Светога Духа! Браћо и сестре, драги Новосађани, радујем се када идем у било коју епархију наше помесне Цркве и радујем се сусрету са сваким нашим православним сабратом. И заиста, нема разлике у слави између места и простора где год се служи света Литургија, јер света Литургија је Сабор Сина Божјег. Света Литургија је простор у коме се пројављује и показује Црква као јединство у вери, у нади и љубави свих оних који су сабрани на једном месту, јединство међусобно, али и јединство са Богом. И зато где год по промислу и благослову Божјем служимо Литургију свугде је иста радост.

2021-11-17 10:38:14

У последња 24 часа од последица вируса преминуло 55 особа
У последња 24 часа од последица вируса преминуло 55 особа

Министарство здравља Владе Републике Србије саопштило је данас да је, од последњег извештаја, на коронавирус тестирано...

2021-11-17 10:29:06

Пуштено четворо Руса приведених на Косову и Метохији
Пуштено четворо Руса приведених на Косову и Метохији

Четворо Руса који су приведени на Косову и Метохији рано јутрос пуштени су и вратили су...

2021-11-17 10:25:28

Амбасада Русије у Србији се укључила у решавање ситуације са задржаним руским туристима на Косову
Амбасада Русије у Србији се укључила у решавање ситуације са задржаним руским туристима на Косову

Амбасада Русије у Србији најавила је предузимање свеобухватних напора за брзо решавање ситуације са приведеним руским...

2021-11-17 09:58:32

Данас је Ђурђиц
Данас је Ђурђиц

Православни верници обележавају празник преноса моштију Светог Георгија, дан који је у народу познат као Ђурђиц. Ђурђиц је слава или преслава многих породица и места, а сматра се еснафском славом обућара и кројача.

2021-11-16 05:19:50

Сећање на Момчила Гаврића, најмлађег подофицира у Првом светском рату
Сећање на Момчила Гаврића, најмлађег подофицира у Првом светском рату

Момчило Гаврић, најмлађи подофицир у Првом светском рату, у битку је кренуо као осмогодишњак, након што су му аустроугарски војници погубили целу породицу. Гаврић је рођен у Трбушници код Лознице, одакле је и кренуо у рат.

2021-11-13 17:29:32

У Летонији забрањена јавна употреба Георгијевске ленте
У Летонији забрањена јавна употреба Георгијевске ленте

Парламент (Сејм) Летоније је у коначном читању усвојио предлог закона о забрани јавне употребе Георгијевске ленте,...

2021-11-12 11:57:07

Дан победе у Првом светском рату
Дан победе у Првом светском рату

У знак сећања на 11. новембар 1918. године када су силе Антанте потписале примирје са Немачком, у Србији и свету обележава се Дан примирја.

2021-11-11 09:29:40

Почасна паљба поводом Дана примирја у Првом светском рату
Почасна паљба поводом Дана примирја у Првом светском рату

Гарда Војске Србије извршила је почасну паљбу испаљивањем 10 плотуна из шест артиљеријских оруђа са Савске...

2021-11-11 08:47:33

Амбасада САД: Нема ничег часног у заштити меморијала ратног злочинца
Амбасада САД: Нема ничег часног у заштити меморијала ратног злочинца

Амбасада САД у Србији је саопштила за Глас Америке да "Ратко Младић не треба да буде...

2021-11-10 16:09:06

РТ: „ЛГБТ пропаганда“ усмерена на децу достигла „колосалне размере“, упозорава руска организација за безбедност на интернету
РТ: „ЛГБТ пропаганда“ усмерена на децу достигла „колосалне размере“, упозорава руска организација за безбедност на интернету

Потребно је предузети хитне мере како би се спречило да млади људи буду изложени "ЛГБТ+" садржају...

2021-11-09 14:05:52

Помоћ младима у тражењу посла: НИС и СОС Дечија села Србија одржали циклус едукативних радионица
Помоћ младима у тражењу посла: НИС и СОС Дечија села Србија одржали циклус едукативних радионица

Како би помогла младима који се налазе у систему алтернативног старања да се боље припреме за...

2021-11-04 13:25:58

РТ: СЗО упозорила на нови талас коронавируса у Европи
РТ: СЗО упозорила на нови талас коронавируса у Европи

Европа се вратила у епицентар пандемије коронавируса и до фебруара би могла да има још пола...

2021-11-04 10:05:09

rt drustvo
baner rakija desno drustvo
baner apartman desno / drustvo
baner obzor desno - drustvo

Будите у току са новим дешавањима, пријавите се на нашу листу новости: