Народна скупштина Републике Српске усвојила Декларацију о уставним принципима

Објављено: 11.12.2021.год.
Прослава 9. јануара - Дана Републике Српске, фото: Восток

Народна скупштина Републике Српске усвојила је на посебној сједници Декларацију о уставним принципима.


У Декларацији, Народна скупштина задужује Владу Републике Српске да, у координацији са предсједницом Републике Српске, припреми текст Устава Републике Српске којим ће се потврдити све надлежности Републике Српске, изузимајући надлежности које по Уставу БиХ припадају БиХ.

Новим Уставом Републике Српске, између осталог, Бањалука ће бити одређена као главни град Републике Српске, а Пале као престоница Републике Српске.

Декларација о уставним принципима:

Уставно уређење БиХ утврђено Анексом 4. као међународним уговором, подлијеже одредбама Бечке конвенције о праву међународних уговора (Бечка конвенција) како је то констатовала Европска комисија за демократију путем права (Венецијанска комисија) својим мишљењем од 10/11. јуна 2005. године.

Међународни уговори се тумаче правилом pacta sunt servanda како то предвиђа и члан 26. Конвенције по коме "сваки уговор који је на снази веже стране и оне га морају извршавати у доброј вјери".

Међународни уговори се могу мијењати анексима које закључују стране, а никако одлукама ненадлежних органа, што је чињено бројним одлукама високог представника и Уставног суда БиХ.

БиХ нема уставноправни континуитет, јер је Устав БиХ као Анекс 4. дио међународног уговора - Дејтонског споразума, и није донесен ни ратификован од било ког органа у БиХ.

БиХ  је асиметрична државна заједница коју "чине два ентитета" (члан 1.3. Устава БиХ), "Бошњаци, Хрвати и Срби као конститутивни народи" (Преамбула Устава БиХ), а чланом 9.3. Устава БиХ је одређено да функционери именовани на мјеста у институцијама БиХ представљају народе БиХ.

Република Српска је ентитет српског народа, а Федерација БиХ је заједнички ентитет бошњачког и хрватског народа, што потврђује и Устав БиХ, члановима 4.1. и 5.2.д:

Народна скупштина Републике Српске бира пет Срба за делегате у Дом народа Парламентарне скупштине, пет бошњачких делегата у Дом народа Парламентарне скупштине бирају бошњачки делегати у Дому народа ФБиХ, а пет хрватских делегата у Дом народа БиХ бирају хрватски делегати у Дому народа Федерације БиХ (члан 4.1. Устава БиХ), избор чланова Предсједништва БиХ врши се на територијама ентитета, тако да Србина, као члана Предсједништва БиХ, бирају бирачи на подручју Републике Српске, а Бошњака и Хрвата за чланове Предсједништва БиХ бирају бирачи на територији Федерације БиХ. (члан 5. 1.а. Устава БиХ).

Када члан Предсједништва БиХ из Републике Српске гласа против неке одлуке Предсједништва БиХ, и такву одлуку прогласи штетном по витални интерес Републике Српске, упућује је Народној скупштини Републике Српске на потврду (члан 5.2.д. Устава БиХ). Вијеће народа у Републици Српској наметнуто амандманима високог представника на Устав Републике Српске, нема никакву уставну надлежност у заштити виталних интереса ни ентитета ни народа, за разлику од Дома народа у Парламенту Федерације БиХ који има надлежност по члану 5.2.д. Устава БиХ. Тиме Устав БиХ потврђује Народну скупштину као једини представнички и законодавни орган Републике Српске као ентитета српског народа.

Бошњачки члан Предсједништва БиХ своју одлуку о проглашењу штетном по витални интерес Федерације БиХ упућује бошњачким делегатима у Дому народа Федерације БиХ, а хрватски члан Предсједништва БиХ такву одлуку упућује хрватским делегатима у Дому народа Федерације БиХ (члан 5.2.д. Устава БиХ).

Чланови 4.1. и 5.2.д. Устава БиХ су уставна потврда националне и конститутивне структуре ентитета – Републике Српске као једнонационалног ентитета српског народа, а Федерације БиХ као двонационалног ентитета бошњачког и хрватског народа.

Устав БиХ потврђује асиметричност државотворних ентитета приликом састављања дејтонске Босне и Херцеговине, која је накнадно грубо нарушена наметањем амандмана на уставе ентитета од стране Високог представника, под плаштом провођења Одлуке Уставног суда БиХ број У 5/98, на шта није имао никакво право.

Сви закони које је наметао Високи представник су неуставни, јер нису донесени по предвиђеној уставној процедури од стране Парламентарне скупштине. Сви наметнути закони које је потврђивала Парламентарна скупштина позивајући се на члан 4.4.а. Устава БиХ су неуставни. Устав БиХ је јасан: "Парламентарна скупштина је одговорна за доношење закона за спровођење одлука Предсједништва или извршење надлежности Парламентарне скупштине према овом Уставу", па стога није ни имала надлежност да усваја законе које је наметао Високи представник.

Неуставност наметнутих закона, па и оних закона које је донијела Парламентарна скупштина без изричитог уставног основа, директно потврђују два покушаја уставних промјена познатих као „априлски“ и „бутмирски“ пакет који нису никада усвојени по процедури промјене међународних уговора утврђеној чланом 40. Бечке конвенције и чланом 10.1. Устава БиХ који регулише његове измјене и допуне. Недостатак нових иницијатива за уставне промјене, не значи да су надлежности које су пренесене на ниво БиХ постале уставне.

Споразумима ентитета: о одбрани, о порезу на додату вриједност и високом судском и тужилачком савјету БиХ, те надлежности нису трајно пренесене на ниво БиХ, јер им нису претходиле измјене и допуне Устава БиХ да би се створио уставни основ који одређује члан 3.3.а. Устава БиХ. Није било ни накнадних уставних промјена, па су и те надлежности неуставне и самим тим привремене.

Одбрана и војска по Дејтонском споразуму су надлежност ентитета, што потврђује члан 5.5. Устава БиХ: "Сваки члан Предсједништва БиХ по службеној дужности, има овлаштења цивилног командовања оружаним снагама. Ниједан ентитет не смије пријетити или користити силу против другог ентитета, а оружане снагње једног ентитета ни под којим условима не смију улазити или се задржавати на подручју другог ентитета без сагласности владе овог другог ентитета и Предсједништва БиХ." Устав БиХ не предвиђа "оружане снаге БиХ" нити даје уставни основ за постојање оружаних снага БиХ. Анекс 1- А Дејтонског споразума у члану 1.2. као циљеве обавеза страна потписница - "Републике БиХ" (која по Дејтонском споразуму више не постоји), Републике Српске и Федерације БиХ, наводи „успостављање трајног прекида непријатељстава“ настављајући текстом: "Ниједан ентитет не смије пријетити или користити силу против другог ентитета, а оружане снагње једног ентитета ни под којим условима не смију улазити или се задржавати на подручју другог ентитета без сагласности владе овог другог ентитета и Предсједништва БиХ."Устав БиХ чланом 8. јасно одређује начин финансирања трошкова заједничких институција БиХ путем буџета БиХ, по коме„Федерација осигурава двије трећине, а Република Српска једну трећину прихода потребних за буџет, осим уколико се приходи прикупљају на начин који је утврдила Парламентарна скупштина.Тиме није створен уставни основ за доношење закона којим се БиХ дају изворни приходи, већ само даје могућност да Парламентарна скупштина за неки годишњи буџет одреди други омјер који није 2/3 напрема 1/3. Споразум о надлежностима у области индиректног опорезивања никада није ни објављен у Службеном гласнику БиХ, па тиме није ни ступио на снагу и није могао бити основ за доношење Закона о индиректном опорезивању.

Закључцима Народне скупштине Републике Српске од 25.2 2004. у погледу Споразума о преношењу одређених одговорности ентитета кроз оснивање Високог судског и тужилачког савјета БиХ, захтијевано је да се „кроз закон уграде рјешења која ће институционално и суштински сачувати утицаје ентитета што подразумијева формирање подсавјета ентитета са јасно дефинисаном улогом и процедуром њиховог рада у односу на Високи судски и тужилачки савјет БиХ, да се текст Споразума прије потписивања усклади са терминологијом из Устава и да сједиште ВСТС БиХ буде у Српском (Источном) Сарајеву. Уколико суштина ових закључака не буде садржана у Приједлогу закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ, Народна скупштина Републике Српске ће повући своју сагласност на овај Споразум, на исти начин како је дала.“

Међусобна права и обавезе ентитета уређени су Дејтонским споразумом, укључујући Устав БиХ. Споразуми који у складу са Уставом БиХ закључе два ентитета, сами по себи не представљају амандмане на Устав БиХ, нити га могу мијењати или допуњавати. Уставни суд БиХ је својом одлуком У 17/05 од 24. маја 2006. године исправно утврдио да међуентитетски споразуми нису дио Устава БиХ, те да Суд нема надлежност да утврђује да ли је оспорени акт супротан Уставу БиХ. (Суд образлаже: "Подносилац захтјева основу за неусаглашеност оспорених одредби предметног закона са чланом 3.5.б. Устава БиХ види у томе што су оспорене одредбе одступиле од Споразума којима су ентитети пренијели надлежност у наведеним питањима на државу БиХ. Стога, подносилац захтјева посредно тражи од Уставног суда да испита оспорене одредбе предметног закона у односу на Споразум. Имајући то у виду, Уставни суд напомиње да је надлежан вршити оцјену уставности и законитости оспорених законских одредби искључиво у односу на одредбе Устава БиХ и Европске конвенције, а не у односу на одредбе Споразума који не представља дио Устава БиХ.")

Дјеловање Уставног суда БиХ, који се ставио у функцију потврђивања неправних одлука Високог представника и тиме мијењао уставну структуру БиХ утврђену међународним уговором, наноси велику штету односима у БиХ и доприноси трајној нестабилности. Бројним одлукама Уставног суда БиХ отимају се надлежности Републици Српској, а њена имовина ставља се у надлежност БиХ без икаквог уставног основа.

Босна и Херцеговина нема уставом дефинисано државноправно уређење и има врло ограничене и стриктно одређене надлежности, што је одређује као државу са међународно признатим границама (члан 1.1. Устава БиХ) са надлежностима у спољним односима (спољни послови и спољна трговина), док скоро сав унутрашњи суверенитет припада ентитетима.

По Уставу БиХ (члан 5.3.), Предсједништво БиХ је надлежно за: вођење спољне политике, именовање амбасадора и других међународних представника, представљање БиХ у међународним и европским организацијама и институцијама, преговарање, отказивање те уз сагласност Парламентарне скупштине ратификовање споразума Босне и Херцеговине. Устав БиХ то потврђује и саставом Савјета министара као помоћног тијела Предсједништва БиХ. Савјет министара као обавезан састав има предсједавајућег и само још два министра – спољних послова и спољне трговине (члан 5.4. Устава БиХ).

Сваком ентитету припада право на успостављање посебних паралелних односа са сусједним државама у складу са суверенитетом и територијалним интегритетом БиХ (члан 3.2.а. Устава БиХ) као и право на склапање споразума са државама и међународним организацијама уз сагласност Парламентарне скупштине која може законом предвидјети да за одређене врсте споразума није потребна таква сагласност (члан 3.2.д. Устава БиХ).

Када је у питању неусклађеност, односно одступање од уставне структуре БиХ утврђене Дејтонским споразумом и његовим Анексом 4. који је Устав БиХ, а које је наступило након закључења међународног уговора, Република Српска ће се, као његова страна потписница, придржавати члана 5. Дејтонског споразума према коме „стране поздрављају и подржавају постигнуте договоре у вези са Уставом БиХ, изложеног у Анексу 4. Стране ће у потпуности поштовати и радити на испуњавању обавеза преузетих овим Споразумом.

Народна скупштина сматра да садашњу неусклађеност надлежности пренесених на ниво БиХ без промјене и допуне Устава БиХ као Анекса 4. Дејтонског споразума, треба превазићи/ријешити доследном примјеном одредбе 3.3.б. Устава БиХ који недвосмислено прописује да ће се ентитети „у потпуности придржавати овог Устава БиХ. То подразумијева право Народне скупштине и Владе Републике Српске да обуставе примјену било ког акта, мјере или активности органа и институција на нивоу БиХ, а који немају основ у Уставу БиХ и нису изричито Уставом БиХ утврђени као надлежност органа на нивоу БиХ.

Потврђујући своја ранија документа о уставноправним односима, а посебно Резолуцију о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности од 18. октобра 2017. године, Закључке у вези Информације о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске од 12. новембра 2019. године, Закључке Народне скупштине поводом Информације у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ, од 13. фебруара 2020. године, као и Закључке Народне скупштине поводом Информације о примјени Анекса 10. Дејтонског споразума од 10. марта 2021. године, Народна скупштина сматра да је неопходно приступити промјени Устава Републике Српске доношењем новог текста Устава Републике Српске.

Народна скупштина задужује Владу Републике Српске да, у координацији са предсједницом Републике Српске, припреми текст Устава Републике Српске којим ће се потврдити све надлежности Републике Српске, изузимајући надлежности које по Уставу БиХ припадају БиХ. Новим Уставом Републике Српске, између осталог, Бањалука ће бити одређена као главни град Републике Српске, а Пале као престоница Републике Српске.

О процедури за доношење новог Устава Републике Српске, Народна скупштина ће одлучити након разматрања текста који ће предложити Влада Републике Српске.

Кључне речи:

(0)

Остале вести из рубрике

Новости

Аутошовинизам код Срба и Руса

Објашњење овог феномена, бар када су у питању Срби, Руси и друга друштва капиталистичке (полу)периферије, слично је – трансфер озлојеђености (ресантимана) према доле… То је врста малог пакла, на који су, заправо, сами себе осудили. И друга казна и није потребна.

Тајван упозорава на „абнормалне“ кинеске војне активности
Тајван упозорава на „абнормалне“ кинеске војне активности

Влада Тајпеја саопштила је да се ваздушне и поморске вежбе Пекинга „измичу контроли“

2023-09-23 12:56:01

Хроника специјалне војне операције за 22.09.2023
Хроника специјалне војне операције за 22.09.2023

Оружане снаге Украјине су данас поподне поново извршиле напад великих размера на полуострво Крим. У нападу су коришћене беспилотне летелице и противбродске ракете Нептун, које су пресретнуте од система противваздушне одбране. Али британске крстареће ракете Сторм Шедоу су погодиле циљ. Неке од њих су оборене, али су три успеле да погоде Главни штаб Црноморске флоте у Севастопољу.

2023-09-23 00:50:27

Запад се спрема да „одбаци“ Зеленског – Лукашенко
Запад се спрема да „одбаци“ Зеленског – Лукашенко

Белоруски председник је наговестио америчку везу са отпочињањем спора око жита између Пољске и Украјине

2023-09-22 18:33:50

„Изузетна“ руска жетва снизила је глобалне цене пшенице – ФТ
„Изузетна“ руска жетва снизила је глобалне цене пшенице – ФТ

Очекује се да Русија ове године извезе скоро 50 милиона тона житарица

2023-09-22 16:43:34

Украјина је постала војна „лабораторија“ – званичник Пентагона
Украјина је постала војна „лабораторија“ – званичник Пентагона

Сукоб пружа вредан војни увид, као што су некада чинили Авганистан или Ирак, верује помоћница америчког министра одбране

2023-09-22 04:39:54

Бугарска протерала старешину и свештенике Руске цркве у Софији
Бугарска протерала старешину и свештенике Руске цркве у Софији

Бугарске власти протерале су данас старешину Руске православне цркве у Софији, архимандрита Васијана Змејева и двојицу свештеника храма Свети Никола Мирликијски Чудотворец јер представљају „претњу националној безбедности“.

2023-09-22 00:57:36

 Хроника специјалне војне операције за 21.09.2023
Хроника специјалне војне операције за 21.09.2023

Оружане снаге Украјине су синоћ извршиле напад великих размера на Крим. Преко полуострва је лансирано неколико пројектила и десетине беспилотних летелица. Дејство ПВО је трајало више од сат и по, а хук на небу практично није јењавао.

2023-09-22 00:53:31

Запад нема „нема поштених аргумената“ о Украјини – Лавров
Запад нема „нема поштених аргумената“ о Украјини – Лавров

Земље НАТО-а преферирају „пароле“ него суштински дијалог, изјавио је руски министар спољних послова

2023-09-21 14:50:07

Алијев се извинио због погибије руских мировњака у Арцаху — Кремљ
Алијев се извинио због погибије руских мировњака у Арцаху — Кремљ

Лидер Азербејџана је изразио саучешће и понудио одштету породицама руских војника, саопштио је Кремљ.

2023-09-21 13:43:29

Ситуација у Арцаху, крајем 20.09.2023
Ситуација у Арцаху, крајем 20.09.2023

Тачно дан након почетка „противтерористичке“ операције Оружаних снага Азербејџана у Арцаху, борбе су окончане: власти Републике Арцах прихватиле су ултиматум Азербејџана и капитулирали.

2023-09-21 03:21:23

Путин прихвата позив Си Ђинпинга да посети Кину на форуму Појас и пут
Путин прихвата позив Си Ђинпинга да посети Кину на форуму Појас и пут

Руски лидер је истакао да је ова иницијатива у потпуности у складу са интересима Русије и Кине, „јер усаглашава наше идеје за стварање великог евроазијског простора“.

2023-09-20 19:08:44

Комбиновани ракетни напад украјинских оружаних снага на Крим
Комбиновани ракетни напад украјинских оружаних снага на Крим

Пре неколико сати украјинске формације су извеле још један ракетни удар на Крим. Са аеродрома Староконстантинов полетело је 11 бомбардера Су-24М, од којих су пет били носачи крстарећих ракета Сторм шедоу/СКАЛП.

2023-09-20 15:28:02

Путин коментарисао ескалацију у Арцаху
Путин коментарисао ескалацију у Арцаху

Москва чини све да заштити цивиле у зони сукоба, изјавио је руски председник

2023-09-20 13:46:31

Руско Министарство одбране објавило је потпуни споразум о прекиду ватре у Арцаху
Руско Министарство одбране објавило је потпуни споразум о прекиду ватре у Арцаху

Према руском Министарству одбране, „споразум ће бити спроведен у координацији са командом руског мировног контингента“

2023-09-20 13:38:37

Сарадња Москве и Техерана достигла нови ниво упркос санкцијама — руски министар одбране
Сарадња Москве и Техерана достигла нови ниво упркос санкцијама — руски министар одбране

Сергеј Шојгу је такође најавио спремност „да предузме даље заједничке кораке за јачање стабилности и безбедности на Блиском истоку“

2023-09-20 13:37:11

Шансе за мировно решење Баку-Јереван постоје - портпарол Кремља
Шансе за мировно решење Баку-Јереван постоје - портпарол Кремља

Дмитриј Песков је такође прокоментарисао мишљење специјалног изасланика Јерменије Едмонда Марукјана да је „ред на Сједињеним Државама да одлуче које мере се могу користити“ за постизање мира.

2023-09-19 19:58:25

 Ескалација у Арцаху, стање на дан 19.09.2023
Ескалација у Арцаху, стање на дан 19.09.2023

Очекивано, дневни напад на територију непризнате Републике Арцах постао је прва фаза „противтерористичке“ операције Оружаних снага Азербејџана. Извођени су удари по позадинским положајима и зонама концентрације ПВО.

2023-09-19 19:45:40

Рат: Азербејџан напао Републику Арцах
Рат: Азербејџан напао Републику Арцах

Азербејџанска војска покренула је „противтерористичке мере локалне природе“ у спорном региону Нагорно-Карабаха, наводи се у саопштењу у уторак.

2023-09-19 15:59:22

Ескалација у зони јерменско-азербејџанског сукоба: масовни напади на Арцах
Ескалација у зони јерменско-азербејџанског сукоба: масовни напади на Арцах

Оружане снаге Азербејџана су у подне почеле масовно гранатирање јерменских положаја у Републици Арцах.

2023-09-19 13:45:17

Њујорк Тајмс: Докази сугеришу да је украјинска ракета погодила пијацу у Константиновки
Њујорк Тајмс: Докази сугеришу да је украјинска ракета погодила пијацу у Константиновки

Истрага је у супротности са тврдњом украјинског председника да су у руском нападу убијени цивили истог дана када је била посета америчког државног секретара

2023-09-19 13:18:00

Хроника специјалне војне операције за 18.09.2023
Хроника специјалне војне операције за 18.09.2023

Настављају се тешке борбе на линији додира. Није било значајнијих промена у зони борбених дејстава. ОСУ је извршила неколико напада код Старомјорског у Времјевском сектору, али безуспешно. Слична ситуација се развила између Времјевке и Работина.

2023-09-18 21:44:25

12. пакет санкција ЕУ против Русије биће представљен почетком октобра - Блумберг
12. пакет санкција ЕУ против Русије биће представљен почетком октобра - Блумберг

Како наводи агенција, санкције би могле бити објављене током самита ЕУ-САД, који је такође заказан за октобар

2023-09-18 17:09:32

Ердоган тврди да сви побеђују миром у Украјини
Ердоган тврди да сви побеђују миром у Украјини

Турски лидер је такође указао на све важнију улогу Анкаре у решавању регионалних и глобалних криза

2023-09-18 14:07:22

Ким Џонг Ун захвалио Путину на гостопримству, пожелео благостање руском народу – радио
Ким Џонг Ун захвалио Путину на гостопримству, пожелео благостање руском народу – радио

Како се наводи у извештају, посета севернокорејског лидера је „отворила нову еру интензивног развоја и јачања корејско-руских односа“

2023-09-18 14:04:35

RT desno / neodredjen svuda
proba
baner rakija desno stare vesti / ali nema dole kategorije
baner apartman desno / neodredjen-svuda
baner obzor desno - rusija - neodredjen svuda
форум
мислјенја свуда

Будите у току са новим дешавањима, пријавите се на нашу листу новости: